OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracovania osobných údajov poskytujú kompletný a vyčerpávajúci prehľad tak povinne poskytovaných informácii ako aj doplňujúcich informácii o spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom CASSI  s.r.o. IČO: 45850020, DIČ: 2023112553, so sídlom Osloboditeľov 2644/22, 962 21 Lieskovec (ďalej len „prevádzkovateľ“). A to tak, aby osoby, ktorých sa údaje týkajú, získali dôveru v zákonnosť spracovania osobných údajov.

Ak ste našim klientom, záujemcom o naše služby alebo príjemcom informačných e-mailov týkajúcich sa ponuky našich služieb zverujete nám svoje osobné údaje, ku ktorým pristupujeme korektne a čestne. Rešpektujeme a v plnej miere uplatňujeme požiadavky stanovené slovenskou ako aj európskou platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany a spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne (CASSI s.r.o., Osloboditeľov 2644/22,962 21 Lieskovec), elektronicky  (cassi@cassi.sk) alebo telefonicky (0948 699 124).

 

Právne základy spracúvania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ spĺňame zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou a Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom v prípadoch keď:

1. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy, kde Vy ste jednou zmluvnou stranou alebo ak ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad prihlásenie sa / registrácia na vzdelávaciu aktivitu pred jej začatím).

2. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

3. je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým priama komunikácia zameraná zabezpečovanie svojej činnosti, komunikáciu s dotknutými osobami a informovanie o svojej činnosti, vrátane zlepšovania svojej činnosti (elektronická a telefonická komunikácia) .Oprávnený záujem spočíva  aj v ochrane dotknutých osôb pred nekalými praktikami, v zabezpečení súladu s požiadavkami všeobecne záväznými právnych predpisov v SR a v umožnení komunikácie medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom v záujme zlepšenia činnosti a komunikácie.

4. ste nám udelili Váš súhlas na jeden alebo viaceré účely.

Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť CASSI s.r.o. vedie evidenciu klientov/ študentov, pričom v tejto súvislosti spracúva osobné údaje akými sú mená a priezviská, telefónne čísla, e-mailové adresy, adresy trvalého pobytu študentov/klientov, obchodné mená, IČO, DIČ,IČ DPH, bankové spojenie. Tieto údaje spracúvame aj za účelom zasielania pravidelných ponúk alebo e-mailov, prípadne iných elektronických správ alebo na telefonickú komunikáciu týkajúcu sa informácií súvisiacich s činnosťou spoločnosti CASSI s.r.o. Pri spracovaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie zásad transparentnosti, korektnosti a zodpovednosti.

 

Rozsah spracovania osobných údajov

  1. Pre zaistenie vedenia databázy študentov/ klientov a komunikácie s nimi o činnosti spoločnosti CASSI s.r.o., spracovávame osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, trvalý pobyt (fakturačná adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa, národnosť a štátna príslušnosť- Uvedené údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov.
  2. V prípade vzdelávania a výchovy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi je v zmysle súvisiacich právnych predpisov potrebné spracovávať  údaje: meno a priezvisko, titul a podpis. Tieto údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov.
  3. Pre zaistenie  priameho marketingu vo forme zasielania ponúk a iných elektronických správ a pre telefonickú komunikáciu spracovávame osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. Ak ste náš zákazník, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladáme, že Vás tieto informácie zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej účasti na nami realizovanej vzdelávacej aktivite. Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám informačné e-maily len na základe Vášho súhlasu a to po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať písomne, elektronicky alebo telefonicky.
  4. Pre zaistenie pravidelnej fakturácie, vydanie certifikátov a potvrdení pre zamestnávateľov o ukončení štúdia danej úrovne spracovávame nasledovné osobné (osobné a fakturačné) údaje: Meno a priezvisko, podpis, trvalý pobyt, sídlo firmy (fakturačná adresa),IČO,DIČ,IČ DPH a bankové spojenie. Tieto údaje nevyhnutne potrebujeme pre vydanie a evidenciu daňových dokladov. V zmysle platnej legislatívy sú tieto údaje spracovávané po dobu 5 rokov.

Osobné údaje detí

Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov spracovávame v rozsahu, v akom nám súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere s využitím moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu aktuálneho technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (v súčasnosti známe) technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Bez Vášho súhlasu Vaše osobné údaje nie sú vydané žiadnej tretej strane. K Vašim osobným údajom budú mať prístup len naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú poučení v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií realizujeme sami vo vlastnej réžii. Na zabezpečenie špecifických spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov. Máme s nimi uzatvorené spracovateľské zmluvy a dbáme na kvalitu spracovania a vysoký stupeň ochrany Vašich osobných údajov.

Prenos osobných údajov mimo územia Európskej únie

Osobné údaje spracovávame výhradne na území SR.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Uplatňovanie práv garantované GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť nášho spracovania osobných údajov, preto sme pripravení umožniť Vám uplatňovať si Vaše práva:

1. Právo na prístup k údajom

Užívatelia majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a všetky informácie s tým súvisiace.

2. Právo na opravu údajov

Užívatelia majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne ich osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.

3. Právo na výmaz

Máte právo žiadať, aby CASSI s.r.o. ukončila spracúvanie a vymazala všetky jej osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy užívatelia odvolajú udelený súhlas alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo žiadať o obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvania osobných údajov a to na dobu umožňujúcu spoločnosti CASSI s.r.o. overiť správnosť osobných údajov.

5. Právo na prenos

Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.

6. Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu (bez toho, aby to malo vplyv na naše oprávnenie údaje spracovávať pred odvolaním súhlasu.

7- Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovávanie je nezákonné, alebo v rozpore s Vašimi právami. Po vznesení námietky už nebudeme môcť Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávať.

Kontakt pre uplatnenie práv v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vaše práva si môžete uplatniť písomne  (CASSI s.r.o., Osloboditeľov 2644/22,962 21 Lieskovec), elektronicky  (cassi@cassi.sk) alebo telefonicky (0948 699 124). Na Vašu žiadosť odpovieme v lehote do 30 dní.

Kontakt pre podanie sťažnosti na dozorný orgán

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Budeme však radi, ak v takomto prípade budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

 

Mlčanlivosť

Naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú poverení spracovaním Vašich osobných údajov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejňovanie by mohlo ohroziť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po ukončení zmluvných vzťahov s nami.

 

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť odo dňa 25. 5. 2018.