BOZP

CASSI s.r.o. Osloboditeľov 264422, 962 21 Lieskovec IČO: 45 850 020, DIČ: 202 311 25 53, cassi@cassi.sk Ing. Katarína Kováčová, PhD. – 0903 474 355 

V rámci našej ponuky poskytujeme aj  služby bezpečnostného technika pre FO a PO.

ZABEZPEČZE SI BEZPEČNEJŠIE, ZDRAVŠIE A PRODUKTÍVNEJŚIE PRACOVISKO BEZ ÚRAZOV A POŽIAROV 

BOZP

Ochrana pred požiarmi 

BOZP

      Každoročne na pracoviskách dôjde k niekoľkým smrteľným pracovným úrazom a milióny ľudí sa na pracovisku zraní alebo si vážne poškodí zdravie. Zamestnanci a zamestnávatelia si musia uvedomovať riziká, ktorým čelia a spôsoby, akými ich možno zvládať. Zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má dôležitý hospodársky význam, pretože riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia s vytváraním priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov prináša optimalizáciu pracovného procesu a pozitívny ekonomický efekt. Prináša zníženie strát, vyššiu produktivitu, efektívnosť, kvalitu práce a znamená lepšiu prosperitu organizácie. 

OCHRANA PRED POŽIARMI 

      Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí.  Preto je povinosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať   a v prípade ich vzniku prispieť k ich zdolaniu.

PONÚKAME V OBLASTI BOZP a OPP 

- Tvorbu dokumentácie v zmysle platnej legislatívy 

- Vstupné  a periodické školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov 

- Vyhodnocovanie stavu BOZP a OPP v organizácii 

- Registráciu a hlásenie pracovných úrazov 

- Odbornú poradenskú činnsť telefonicky bezplatne

V dnešnej dobe poznačenej finančnou krízou sa zamestnávateľ rozhoduje ako a v akom rozsahu umiestni svoje finančné prostriedky. Preto sa obraciame na Vás s ponukou na zabezpečenie potrieb, ktoré vyplývajú z platnej právnej legislatívy a zamestnávateľ je povinný ich plniť. Každý zamestnávateľ je individuálne posudzovaný a nie každý má rovnaké postupy prác.

Cieľom spoločnosti CASSI s.r.o. je maximálne uspokojovanie potrieb našich odberateľov v BOZP a ochrany pred požiarmi.

Na vyžiadanie vám vypracujeme cenovú ponuku, s ktorou ušetríte na službách za BOZP a OPP, ale nie na kvalite!

Zdravé  a bezpečné pracovné prostredie je zárukou kvalitnej práce a istého zisku! 

Bezpečnostnotechnická služba BTS-0105/15, Technik PO- TPO-BB-N-5/2016

Výchova a vzdelávanie VVZ-011/15-01.1

Výkon niektorých činností PZS pre kategórie prác 1 a 2 – OPPL/7501/23446/2015

Komentáre sú uzavreté.